Kontaktní údaje

Mgr. Zuzana Drachovská

Sídlo podnikání: Zahradní 1087, Třeboň, 379 01
IČ: 05447739

e-mail: ahoj@lamalab.cz

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je uskutečněn prodej kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje e-mailové potvrzení, příp. potvrzení telefonické, které je provedeno po odeslání elektronické objednávky přes aplikaci na www.rocenkomat.cz. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Závazná objednávka je závaznou pro obě strany.

Po specifikaci obsahu objednávky – přesná specifikace produktu a jeho počtu kusů – dojde k vyhotovení grafického návrhu. Finální návrh musí projít schválením ze strany kupujícího. Za všechny chyby v návrhu, které byly odsouhlaseny kupujícím, nese odpovědnost kupující. Po odsouhlasení finálního návrhu a připsání zálohové částky na účet je objednávka odeslána do tiskárny. Informace o odeslání zásilky přijdou kupujícímu na e-mail.

Kupující plně zodpovídá za podklady, které dodal za účelem realizace objednávky.

2. Dodací podmínky

Realizace a dodání objednávky bude dle možností realizováno v co nejkratším možném termínu, od závazného potvrzení a připsání zálohové částky na účet. Za splnění dodávky se považuje dodání objednávky na uvedené místo. Dopravu na adresu dodání zajišťuje Česká pošta nebo Zásilkovna.

Prodávající má právo stornovat objednávku ať už z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti dílčí části produktu nebo pokud z jiných důvodů není schopen zajistit dodání produktu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, kvalitě nebo ceně, která je uvedená v objednávce. O stornování objednávky bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou veškeré finanční prostředky navráceny do 15 dnů na jeho účet, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak. Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky ještě předtím, než provedl závazné potvrzení. V případě stornování po závazném potvrzení objednávky a připsání zálohové částky na účet je účtován storno poplatek ve výši zálohové částky.

3. Doprava

Objednávka je doručována prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo jiné dopravní společností na Doručení v České republice. V případě jiné dopravní společnosti je účtován poplatek dle ceníku dané přepravní společnosti. V tomto případě je o ceně dopravy kupující informován e-mailem či telefonicky.

4. Platba

Objednávku je možné zaplatit dobírkou nebo bankovním převodem.

Při platbě předem na bankovní účet (1504723039/3030) je kupující povinen uhradit 100 % celkové částky. Veškeré pokyny k provedení transakce (variabilní symbol, částku uhrazení atp.) obdrží kupující fakturou na e-mail. V případě, že z technických nebo jiných důvodů není kupující schopný tuto fakturu přijmout, je povinen tento fakt bezodkladně sdělit prodávajícímu, aby se kupující dostal k úhradě faktury před uplynutím doby splatnosti.

5. Práva z vadného plněnía odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Práva z vadného plnění (záruka) 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V ostatních případech má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky. Zboží musí být:

  • kompletní včetně příslušenství a dokladů, včetně případných dárků obdržených s produktem
  • vráceno ve lhůtě stanovené zákonem

5.3 Vrácení peněz

V případě, že kupující zaplatil zboží dopředu a následně došlo k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího nebo kupujícího nebo v případě uznání reklamace, bude tato suma bezodkladně převedena na účet kupujícího, nejdéle však do 15 dnů od doby, kdy došlo k této události.